“ БИТ центар “ е тим од искусни професионалци со долго искуство во креирањето на веб решенија.  Постоиме од 2007 година проектирани од холандската ДИЦП и нивната програма за развој.

Повеќегодишното искуство и пратењето на модните текови во оваа свера ни дава за право да понудиме квалитетни веб производи. Со текот на времето асортиманот на производи е проширен и зголемен.  Денес освен веб страници, изработуваме вебпродавници и вебапликации.

ВЕБ решенијата кои ги нудиме содршат се она кое денес содржат модерните веб страници.